Java进制相关API

0.定义进制前缀举例二进制0b0b1001八进制001001十进制没有前缀默认为十进制1001十六进制0x0x1001int a = 0b1111; // 15int b = 011; // 9int c = 0x1A; // 261.转换①十进制转其他进制(返回值是String类型)Integer